• U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Algemene Voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van K. ten Have Koffiebranderij en Theepakkerij B.V. (hierna te noemen: “Ten Have”), tevens handelend onder de naam Private Label Koffie, gevestigd te (7418 EL) Deventer, aan de Rostockstraat 6, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 18 oktober 2013 onder nummer 08107336.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomsten tussen Ten Have en een wederpartij waarop Ten Have deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2. Met overeenkomsten tussen Ten Have en de wederpartij wordt onder andere bedoeld overeenkomsten tot verkoop en levering van zaken, overeenkomsten van opdracht, overeenkomsten tot het verrichten van dienst of combinaties van diensten.
3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ten Have voor de uitvoering waarvan door Ten Have derden dienen te worden betrokken.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers en de directie van Ten Have.
5. Algemene voorwaarden van (mogelijke) wederpartijen van Ten Have, dan wel van derden worden door Ten Have van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen van, offertes van en/of overeenkomsten met Ten Have, tenzij Ten Have de algemene voorwaarden van (mogelijke) wederpartijen of derden schriftelijk heeft aanvaard.
6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
9. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van Ten Have.
10. De boven de artikelen vermelde omschrijvingen zijn slechts vermeld ter globale indicatie van de inhoud. Artikelen hebben door vermelding van deze omschrijvingen geen ruimere of beperktere betekenis.
11. Indien Ten Have niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Ten Have in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, offertes, adviezen en prijsopgaven van Ten Have zijn vrijblijvend, tenzij Ten Have schriftelijk anders heeft vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Ten Have kan niet aan haar aanbiedingen, offertes of overeenkomsten gehouden worden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Overeenkomsten met Ten Have kunnen slechts op de navolgende wijzen tot stand komen:
- het ondertekenen door Ten Have en de wederpartij van een door Ten Have opgestelde schriftelijke overeenkomst;
- schriftelijke aanvaarding door een wederpartij van een schriftelijke aanbieding van Ten Have;
- schriftelijke vastlegging door Ten Have van met de wederpartij gemaakte afspraken;
- overige door Ten Have gebruikelijk gehanteerde wijzen van sluiten van overeenkomsten, zulks ter beoordeling van Ten Have.
4. Mondelinge toezeggingen van niet tot vertegenwoordiging bevoegde medewerkers van Ten Have zijn slechts bindend voor Ten Have voor zover deze schriftelijk door de bestuurder of gevolmachtigde van Ten Have worden bevestigd.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ten Have niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen, offertes of overeenkomsten gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Prijzen

1. De in een aanbieding, offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief btw, verzekerings- en verpakkingskosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen zijn gebaseerd op de voor de geldende kostprijs bepalende factoren ten tijde van de prijsopgave. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, onverschillig of dit op het moment van de aanbieding voorzienbaar was, is Ten Have gerechtigd de geoffreerde of de overeengekomen prijs te verhogen, met dien verstande dat een prijsverhoging nimmer meer dan 10% van de geoffreerde of overeengekomen prijs zal kunnen bedragen. Voor zover Ten Have de prijs verhoogt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de wederpartij het recht op die grond de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Betaling

1. Indien Ten Have aan de wederpartij een factuur zendt voor verkochte zaken, verrichte of te verrichten werkzaamheden is de wederpartij gehouden te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
2. Ten Have is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat contant bij levering of bij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling wordt geleverd of gepresteerd. Ten Have is gerechtigd levering van gekochte zaken of het uitvoeren van werkzaamheden op te schorten tot de wederpartij vooruit heeft betaald of tot de wederpartij een aanvullende vooruitbetaling heeft verstrekt of naar het oordeel van Ten Have genoegzame zekerheid voor betaling aan Ten Have is afgegeven.
3. De wederpartij is nimmer gerechtigd om vorderingen op Ten Have te verrekenen met opeisbare vorderingen van Ten Have op de wederpartij.
4. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de wederpartij aan Ten Have zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Een gedeelte van de maand geldt als een gehele maand.
5. De kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Ten Have echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6. Betalingen aan Ten Have strekken in eerste instantie in mindering op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en lopende rente. Betalingen op de hoofdsom worden in eerste instantie op de oudste factuur afgeboekt.
7. Ten Have kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Ten Have kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep op afdeling 6.5.3. van het Burgerlijk Wetboek (artt. 6:231 tot en met 6:247 BW) toekomt, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
9. Voor zover de wederpartij enige betalings- en/of andere verplichting jegens Ten Have niet stipt nakomt, alsmede wanneer de wederpartij surseance van betaling aanvraagt of indien door hemzelf of een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of de wederpartij een verzoek indient krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat of indien beslag wordt gelegd op een substantieel deel van aan hem toebehorende zaken, heeft Ten Have het recht om te verrichten leveringen of (nog) te verrichten werkzaamheden of andere prestaties op te schorten en/of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door schriftelijke mededeling te ontbinden, onverminderd het recht van Ten Have op nakoming of schadevergoeding. Bovendien kan Ten Have zonder enige schriftelijke ingebrekestelling vooraf onmiddellijk betaling ineens verlangen indien zich een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet.
10. De wederpartij heeft indien een van de hierboven vermelde omstandigheden zich voordoet jegens Ten Have geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van een overeenkomst met Ten Have.

Artikel 5 Levering en levertijd bij de verkoop van zaken

1. Levertijden van Ten Have zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen.
2. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer zij voor verzending gereed zijn en Ten Have de wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld. Het feit dat Ten Have gekochte zaken bij wederpartijen bezorgt, doet niet af aan het feit dat de levering plaatsvindt op het tijdstip zoals in de vorige zin is vermeld.
3. De levertijd is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor nakoming van de overeenkomst door derden te leveren zaken. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot de levertijd bepaalde, wordt de levertijd van Ten Have verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de wederpartij ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de wederpartij aan uit de onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen.
4. Overschrijding door Ten Have van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding. Voorts geeft overschrijding van de levertijd de wederpartij geen recht de overeenkomst te ontbinden en/of zijn eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
5. Levering geschiedt af fabriek van Ten Have. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking wordt gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ten Have gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
6. Voor zover de wederpartij na sommatie zijdens Ten Have in gebreke blijft om mee te werken aan het in ontvangst nemen van zaken, kan Ten Have te harer keuze hetzij leveren op een door haar te bepalen tijdstip hetzij de overeenkomst dan wel het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Ten Have op schadevergoeding, waaronder maar niet beperkt tot, de kosten van opslag van de te leveren zaken.

Artikel 6 Levering en levertijd bij opdrachten

1. Levertijden van Ten Have zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. De levertijd is op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden gebaseerd, alsmede op tijdige levering (door derden) van de voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste zaken of het verrichten door derden van voor uitvoering van de werkzaamheden vereiste werkzaamheden. Voor zover vertraging ontstaat door wijziging van de hiervoor vermelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van de werkzaamheden bestelde zaken niet tijdig worden geleverd of werkzaamheden niet tijdig worden verricht, is Ten Have gerechtigd binnen redelijke grenzen de levertijd te verlengen.
3. De werkzaamheden gelden als uitgevoerd en opgeleverd, indien:
- Ten Have aan de wederpartij heeft bericht dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de wederpartij de werkzaamheden heeft goedgekeurd;
- de wederpartij de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in gebruik neemt;
- andere door partijen overeen te komen wijzen van oplevering.
4. Gebreken van geringe betekenis welke op eenvoudige wijze door Ten Have kunnen worden hersteld, zullen nimmer aanleiding kunnen vormen goedkeuring aan de uitvoering van de werkzaamheden te onthouden.
5. Verborgen gebreken is Ten Have slechts verplicht te verhelpen, indien deze binnen vier weken na de oplevering schriftelijk door de wederpartij aan Ten Have worden gemeld.

Artikel 7 Ontbinding

1. Ten Have is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Ten Have ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Ten Have kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Ten Have gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Ten Have bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Ten Have kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ten Have op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Ten Have de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Ten Have tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Ten Have gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Ten Have gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Ten Have, zal Ten Have in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Ten Have extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Ten Have anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Ten Have vrij om de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ten Have op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-/afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht

Artikel 7 Overmacht

1. Voor zover Ten Have tijdelijk wordt verhinderd haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, door een oorzaak welke buiten de schuld van Ten Have ligt en deze noch krachtens wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van Ten Have komen, is Ten Have bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
2. Indien na afloop van de tijdelijke verhindering als vermeld in artikel 7.1 verdere nakoming van de overeenkomst op Ten Have een onredelijk zware last legt, heeft Ten Have het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
3. Indien Ten Have door omstandigheden als vermeld in artikel 7.1 blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor het deel van de overeenkomst dat op het tijdstip van de ontbinding nog niet was uitgevoerd.
4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ten Have geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ten Have niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ten Have of van derden daaronder begrepen. Ten Have heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ten Have haar verbintenis had moeten nakomen.
5. Ten Have kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6. Voor zover Ten Have ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen respectievelijk het na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ten Have gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Overgang van risico

1. Vanaf het tijdstip dat levering plaatsvindt als bedoeld in artikel 5.2 draagt de wederpartij van Ten Have het risico van de door hem gekochte zaken. Wanneer levering plaatsvindt als bedoeld in artikel 6.3 draagt de wederpartij het risico voor (het resultaat van) de uitgevoerde werkzaamheden vanaf het tijdstip van levering.
2. Ten Have is nimmer aansprakelijk voor schade aan geleverde zaken of voor het resultaat van verrichte werkzaamheden vanaf het tijdstip levering daarvan.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang de wederpartij niet de volledig overeengekomen prijs heeft voldaan behoudt Ten Have de eigendom van de te leveren en geleverde zaken. Voor zover een overeenkomst bestaat uit de levering van zaken enerzijds en het verrichten van werkzaamheden anderzijds, behoudt Ten Have zich het eigendomsrecht op de zaken voor tot het tijdstip waarop zowel de prijs voor de geleverde zaken als voor de verrichten werkzaamheden zijn voldaan. Ten Have houdt zich voorts de eigendom voor op te leveren zaken ter zake met een overeenkomst verband houdende vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een verplichting door de wederpartij uit de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot vorderingen wegens schadevergoeding.
2. Voor zover zich een omstandigheid als genoemd in artikel 4.4 voordoet, is Ten Have gerechtigd, zonder ingebrekestelling is vereist, de zaken die het eigendom van Ten Have zijn gebleven op te halen of te doen ophalen waar deze zich bevinden. Voor zover Ten Have de zaken heeft terugbetaald is zij gerechtigd de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente en kosten en schadevergoeding volledig is voldaan of de overeenkomst te ontbinden.
3. Voor zover een derde beslag legt op zaken waarvan de eigendom nog niet op de wederpartij is overgegaan, zal de wederpartij Ten Have van de beslaglegging direct schriftelijk in kennis stellen. De contractpartij is aansprakelijk voor alle kosten welke Ten Have dient te maken ter zekerstelling van haar eigendom.
4. Zolang de eigendom van de door Ten Have verkochte zaken nog niet is overgegaan op de wederpartij, is de wederpartij verplicht de zaken met de nodige zorgvuldigheid en afgescheiden te bewaren. Zolang de eigendom nog niet op de wederpartij is overgegaan, is laatstgenoemde gehouden deze zaken te verzekeren tegen schade, in de ruimste zin des woords. De wederpartij is op eerste verzoek van Ten Have verplicht de polis ter inzage aan Ten Have te verstrekken. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Ten Have gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Ten Have bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5. Door Ten Have geleverde zaken welke onder het in artikel 9.1 genoemde eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
6. Voor het geval Ten Have haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet onherroepelijke toestemming aan Ten Have en door Ten Have aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ten Have zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 Reclames

1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
2. Reclames dienen steeds schriftelijk plaats te vinden en wel binnen drie maanden na levering door Ten Have. Na het verstrijken van de hiervoor vermelde periode van drie maanden vervalt het recht van de wederpartij om zich op enig gebrek of onjuistheid in geleverde zaken te beroepen, behoudens voor zover een garantie als bedoeld in artikel 11 is verleend.
3. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Ten Have in staat is adequaat te reageren.
4. De wederpartij dient Ten Have in de gelegenheid te stellen een klacht te doen onderzoeken.
5. Het is wederpartij niet toegestaan de zaken waarover gereclameerd is, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ten Have aan Ten Have terug te sturen of terug te brengen. Het verlenen van toestemming tot terugzending betekent niet een erkenning door Ten Have van de klacht. Een retourzending aan Ten Have vindt plaats op kosten en voor risico van de wederpartij.
6. Ten Have aanvaardt geen enkele reclame voor zaken wanneer deze door de wederpartij zijn verwerkt, gewijzigd of veranderd.
7. Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Ten Have niet op. De wederpartij blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Ten Have en de door Ten Have bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

Artikel 11 Garantie

1. Ten Have staat in voor de deugdelijkheid bij normaal gebruik van de door Ten Have geleverde zaken of verrichte werkzaamheden. Een en ander betekent dat geleverde zaken welke gebreken vertonen, voor zover de aard van de geleverde zaken het toelaten, kosteloos door Ten Have worden hersteld, voor zover de wederpartij bewijst dat er gebreken binnen drie maanden na de levering in de zin van artikel 5.2 zijn ontstaan en deze gebreken het direct gevolg zijn van een onjuistheid in het materiaal. Een en ander betekent voorts dat verrichte werkzaamheden geheel of gedeeltelijk opnieuw zullen worden uitgevoerd, voor zover de wederpartij bewijst dat de tekortkoming in de werkzaamheden binnen drie maanden verstreken zijn na het leveren daarvan in de zin van artikel 6.3 zijn ontstaan. Nadat drie maanden verstreken zijn nadat het werk is opgeleverd is Ten Have niet langer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk.
2. Indien de wederpartij gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen aan de geleverde zaken of aan het resultaat van verrichte werkzaamheden verricht of laat verrichten zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ten Have of voor zover de wederpartij niet aan het betalingsverplichtingen jegens Ten Have heeft voldaan ter zake geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden, diensten of aannemingswerkzaamheden waarvoor garantie wordt ingeroepen, is Ten Have niet gehouden enige garantieverplichtingen jegens de wederpartij na te komen.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij dan wel derden.
4. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ten Have geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend extreme regenval of tempraturen).
5. Garantieverlening door Ten Have geldt slechts voor de wederpartij zelf en niet voor derden.
6. Voor zover de garantie wordt ingeroepen met betrekking tot zaken, of onderdelen van zaken die Ten Have heeft betrokken van derden, kan de verplichting tot het verstrekken van garantie door Ten Have, nimmer verder strekken dan de garantieverplichtingen welke de leverancier van Ten Have aan Ten Have ter zake de zaken of onderdelen van zaken heeft. Voor zover de garantie wordt ingeroepen ter zake door derden in opdracht van Ten Have verrichte werkzaamheden strekt deze nimmer verder dan de garantieverplichting van de ingeschakelde derde jegens Ten Have.
7. Door Ten Have geleverde koffie of thee is tot een jaar na levering houdbaar, tenzij op de verpakking een kortere houdbaarheidsduur is vermeld.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien Ten Have aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Ten Have is nimmer aansprakelijk voor schade door de wederpartij en derden geleden in verband met door Ten Have geleverde zaken, verrichte werkzaamheden en voor schade als gevolg van verrichte werkzaamheden van door Ten Have ingeschakelde derden, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet zijdens Ten Have of door haar ingeschakelde derden.
3. Ten Have is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ten Have is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Naast hetgeen hiervoor in artikel 12.1 is vermeld, is de aansprakelijkheid van Ten Have voorts uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van hetgeen Ten Have krachtens de garantiebepalingen van artikel 11 op zich heeft genomen. Verdergaande aanspraken uit welke hoofde dan ook waaronder begrepen de vergoeding van vervolgschade zijn uitgesloten.
5. Daarenboven geldt als aanvullende schadebeperking dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waarvoor Ten Have is verzekerd en voor zover de schade door de verzekeraar van Ten Have wordt uitgekeerd. Voor zover de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is Ten Have nimmer gehouden schade te vergoeden tot een hoger bedrag dan waarvoor de zaken zijn geleverd of de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
6. De (omvang van de) verplichting tot schadevergoeding is voorts op de navolgende wijzen beperkt; niet voor vergoeding komt in aanmerking: bedrijfsschade, letselschade, schade door bedrijfsstoring, derving van inkomsten, schade veroorzaakt door montagepersoneel van Ten Have of van door ten Have ingeschakelde derden door welke oorzaak ook ontstaan.
7. Ten have is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door of ten gevolge van ander gebruik van de zaken dan waarvoor de zaken bestemd zijn.
8. De wederpartij vrijwaart Ten Have voor enige aanspraken van derden waaronder, maar niet beperkt tot (rechts-)personen aan wie de wederpartij van Ten Have gekochte zaken heeft doorverkocht, op schadevergoeding in de ruimste zin des woords.
9. Alle bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid van Ten Have en de bovenstaande vrijwaringverplichtingen gelden eveneens ten behoeve van werknemers van Ten Have en ten opzichte van andere door Ten Have bij de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij ingeschakelde derden.

Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten met Ten Have, eventueel daaruit voorvloeiende overeenkomsten in de ruimste zin des woords en de daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de wederpartij(en) en Ten Have zullen te allen tijde worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank.